Ludowy Bank Spółdzielczy w Złotowie

 • Ułatwienia dostępu

  Ułatwienia dostępu

Nawigacja

Treść strony

Kredyt studencki

 1. O udzielenie kredytu studenckiego mogą się ubiegać studenci albo doktoranci, albo osoby ubiegające się o przyjęcie na studia albo studia doktoranckie. Osoby ubiegające się o przyjęcie na studia albo studia doktoranckie mogą otrzymać  kredyt po uzyskaniu statusu studenta albo doktoranta.
 2. Warunkiem otrzymania kredytu jest: posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych; posiadanie statusu studenta lub doktoranta; rozpoczęcie studiów przed ukończeniem 25 roku życia; aktualne studia nie są kolejnymi studiami na tym samym poziomie studiów, chyba że kredytobiorca nie korzystał z kredytu na studiach poprzedzających te studia; miesięczny dochód na osobę w rodzinie studenta uprawniający do ubiegania się o kredyt studencki nie może być wyższy niż określony przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego; pozytywna ocena zabezpieczenia spłaty kredytu; pozytywna weryfikacja klienta w bazach danych.
 3. Student/doktorant może otrzymać jeden kredyt studencki.
 4. Umowa kredytowa kredytu studenckiego podpisywana jest w terminie 30 dni od daty złożenia wniosku o kredyt lub zaświadczenia z uczelni / szkoły doktorskiej.
 5. Kredyt może być zabezpieczony w formie: weksel własny in blanco kredytobiorcy z poręczeniem wekslowym osoby trzeciej; poręczenie BGK wg zasad określonych w umowie poręczenia portfela kredytów studenckich; poręczenie ARiMR wg zasad określonych w umowie poręczenia portfela kredytów studenckich; poręczenie cywilne; poręczenie wekslowe.
 6. Kredyt jest wypłacany kredytobiorcy na okres nie dłuższy niż okres studiów, tj. maksymalnie przez 6 lat, a w przypadku studiów doktoranckich – maksymalnie przez okres 4 lat; okresy wypłacania kredytu sumują się.
 7. Stosowane są dopłaty do odsetek ze środków pieniężnych z Funduszu, które przeznaczane są na spłatę:
  1. Całej kwoty odsetek od kredytów należnych:
   1. w okresie studiów wyższych albo studiów doktoranckich lub urlopów, lub innych przerw w odbywaniu studiów wyższych albo studiów doktoranckich, udzielonych zgodnie z regulaminem studiów,
   2. w okresie od zakończenia studiów wyższych albo studiów doktoranckich do terminu rozpoczęcia spłaty kredytu, o którym mowa w Instrukcji,
   3. od kredytów umorzonych, naliczonych od dnia umorzenia do dnia przekazania środków i dotychczas niespłaconych,
   4. w okresie od wypłaty pierwszej raty kredytu do terminu rozpoczęcia spłaty kredytu, o którym mowa w Instrukcji,
   5. w okresie zawieszenia spłaty.
  2. Części odsetek od kredytu stanowiącą różnicę między odsetkami wynikającymi z umowy kredytu a odsetkami spłaconymi przez kredytobiorcę.

Kontakt

(Centrala) Spółdzielczy Bank Ludowy w Złotowie
al.Piasta 46, 77-400 Złotów
 
godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek 8.15 - 15.30
wtorek 8.15 - 16.00 (sala obsługi)
 
 
tel. (67) 263 20 20, (67) 263 21 04
fax. (67) 263 32 94
 
Kontakt do Inspektora Ochrony Danych
Paweł Kotlarek
tel. 67 263 20 20 wew.239
e-mail: iod@sblzlotow.com.pl
 
SWIFT: GBWCPLPP                    NIP: 767-000-48-19                  REGON: 000498916
 
L.p.
Nazwa jednostki organizacyjnej
Adres jednostki organizacyjnej
Godziny otwarcia placówki
Kontakt
Centrala Banku
1.
Spółdzielczy Bank Ludowy w Złotowie
al.Piasta 46
77-400 Złotów
poniedziałek - piątek 8.15 - 15.30
wtorek 8.15 - 16.00 (sala obsługi)
tel. (67) 263 20 20, (67) 263 21 04
fax. (67) 263 32 94
Oddziały Banku
1.
Oddział w Złotowie
al.Piasta 46
77-400 Złotów
poniedziałek - piątek 8.15 - 15.30
wtorek 8.15 - 16.00 (sala obsługi)
tel. (67) 263 20 20, (67) 263 21 04
fax. (67) 263 32 94
2.
Oddział w Krajence
ul. Władysława Jagiełły 1
77-430 Krajenka

poniedziałek - piątek 8.15 do 15.30

tel. (67) 263 85 62, (67) 263 83 63
fax. (67) 263 81 99
3.
Oddział w Okonku
ul. Niepodległości 25
64-965 Okonek
poniedziałek - piątek 8.15 do 15.30
tel. (67) 266 90 24, (67) 266 90 36
fax. (67) 266 97 39
4.
Oddział w Mirosławcu
ul. Wolności 26
78-650 Mirosławiec
poniedziałek - piątek 8.15 do 15.30
tel. (67) 259 50 18 (67) 259 54 73
Filie
5.
Filia w Złotowie
ul. Mickiewicza 24
77-400 Złotów
poniedziałek - piątek 9.15 do 17.00
tel. (67) 263 41 22, (67) 263 41 20
6.
Filia w Wałczu
ul. Tysiąclecia 9-15
78-600 Wałcz
poniedziałek - piątek 8.30 do 16.00
tel. (67) 258 04 59, (67) 258 31 07
Punkty Kasowe
7.
w Złotowie
ul. Dworzaczka 4
poniedziałek - piątek 9.30 do 17.00
tel. (67) 263 28 82
8.
w Radawnicy
ul. Młyńska 6
poniedziałek - piątek 8.15 do 15.30
tel. (67) 265 93 63
9.
w Tarnówce
ul. Zwycięstwa 22
poniedziałek - piątek 8.15 do 15.30
tel. (67) 349 22 62
10.
w Lipce
ul. Szkolna 1
poniedziałek - piątek 9.00 do 16.45
tel. (67) 350 97 55
11.
w Zakrzewie
ul. E.J. Osmańczyka 17
poniedziałek - piątek 9.00 do 16.45
tel. (67) 263 20 96
12.
w Wałczu
ul. Budowlanych 1B
poniedziałek  9.30 do 17.00
wtorek - piątek 8.30 do 16.00
tel. (67) 250 06 00
13.
ul. Kościuszki 4 B
(budynek Urzędu Skarbowego)
poniedziałek 8.00 do 16.00
wtorek - piątek 7.00 do 14.30
tel. (67) 250 85 20