Spółdzielczy Bank Ludowy w ZŁOTOWIE

Nawigacja

Tu jesteś:

Treść strony

Historia Spółdzielczego Banku Ludowego w Złotowie

Dnia 7 lutego 2002r., Spółdzielczy Bank Ludowy w Złotowie obchodził uroczystości 100 lecia powstania. Z tej okazji wszystkim zainteresowanym chcielibyśmy przedstawić krótki rys historyczny.
We współczesnym świecie pieniądz jest niezbędny do prawidłowego funkcjonowania życia gospodarczego. Trudno byłoby sobie wyobrazić życie bez pieniądza. Były jednak czasy, w których ludzkość nie znała żadnej jego formy, a produkty, które wytwarzała przeznaczone były na własne potrzeby.
Na etapie rozwoju ludzkości plemiona zaczęły kontaktować się między sobą oraz specjalizować w wytwarzaniu niektórych produktów w ilości przekraczającej ich własne potrzeby, które w przyszłości zaczęły służyć im jako produkty przeznaczone do wymiany. Po pewnym okresie z tego tytułu zaczęły powstawać problemy rozliczeniowe. Trudno było porównywać ze sobą poszczególne dobra i nadawać im określoną wartość. No bo czy jednego barana można wymienić na 10 siekier wykonanych z brązu? Doprowadziło to do wymiany nadwyżek towarowych, które akurat nie były potrzebne, ale które były powszechnie akceptowane, a więc można je uznać za pierwszą formę pieniądza.
W historii ludzkości posługiwano się różnymi formami pieniądza: od pieniądza towarowego, poprzez metale szlachetne, różne monety, by w końcu wykorzystać papier jako środek płatniczy.
Oprócz w bardzo krótkim skrócie przedstawionej historii tworzenia się pieniądza papierowego, który obecnie nie ma wartości substancjalnej na powstanie banków w świecie olbrzymi wpływ miał również rozwój gospodarki towarowej, a więc i zapotrzebowania na pieniądz i kredyt. W pierwszym okresie rolę banków przejęli złotnicy, którzy za zdeponowane złoto wystawiali zaświadczenia – certyfikaty depozytowe z czasem wystawiane na okaziciela, którymi zaczęto posługiwać się jako formą pieniądza. Złotnicy zajmowali się również wypożyczaniem własnego złota w zamian za odpowiedni procent, stanowiący ich zysk.
dr Józef Kapelski założyciel Banku Ludowego w Złotowie
dr Józef Kapelski
założyciel Banku Ludowego w Złotowie
Po pewnym okresie złotnicy uświadomili sobie fakt, że jedni ludzie wymieniają złoto na certyfikaty, inni certyfikaty na złoto, a każdego dnia pewna część drogocennego kruszcu pozostaje w skarbcu, co umożliwiało wypożyczenie złota nie będącego własnością złotnika. W taki sposób wymyślono bank. Należy również pamiętać, że w ówczesnych czasach na szeroką skalę była rozwinięta tzw. lichwa, którą głównie zajmowali się Żydzi.
Na tle tej historii dnia 16 stycznia 1902 r., przystąpiono do założenia Spółki Kredytowo – Oszczędnościowej. Główną postacią wyróżniającą się twórczą inicjatywą, którą można uznać za założyciela Banku Ludowego w Złotowie był dr Józef Kapelski – lekarz, wraz z patronującym początkom banku ks. Leonem Loewe-Kiedrowskim.
Spotkanie założycielskie odbyło się dnia 16 stycznia 1902r. Postanowiono na nim utworzyć spółkę i zarejestrować ją w Sądzie Powiatowym pod nazwą BANK LUDOWY. Spółkę utworzyły następujące osoby:
ks. Leon Loewe - Kiedrowski
dr Józef Kapelski
Antoni Sobierajczyk - kupiec
Mikołaj Seydak - kupiec
Paweł Panglisz - kupiec
Mateusz Biniakowski - rolnik
Jan Posieczek - rolnik
Franciszek Lamperski - kupiec
Franciszek Welsandt - rolnik
Franciszek Kowalski - spedytor
Stefan Bełka - kołodziej
Jakub Rybicki - stolarz
Franciszek Buszałc - rzeźnik
Władysław Wieprzek - krawiec
Na podstawie przedstawionego składu można wysnuć wniosek, że na pierwszym posiedzeniu w głównej mierze obecni byli kupcy i rzemieślnicy. Chłopi stanowili niewielki udział. Do Rady Nadzorczej powołano:
ks.Leon Loewe-Kiedrowski
Paweł Panglisz
Mateusz Bieniakowski
Franciszek Lamperski
Franciszek Welsandt
Mikołaj Seydak
Władysław Wieprzek
Stefan Bełka
Jakub Rybicki
 W skład pierwszego Zarządu Banku Ludowego wybrani zostali:
Dyrektor dr Józef Kapelski
Kasjer Antoni Sobierajczyk
Kontroler Franciszek Kowalski
Bank do rejestru spółdzielczego wpisano dnia 7 lutego 1902 r., pod nr 16. Siedzibą Spółki był lokal udostępniony przez kasjera Antoniego Sobierajczyka. Wyniki ekonomiczne banku i zawiadomienia o walnych zebraniach publikowane były w prasie polskiej. Pierwszy depozyt w banku złożono dnia 28 lutego 1902r., pochodził on od Bogusławy Kłysz w kwocie 5 700 marek, a pierwszy kredyt wypłacono 01 marca 1902r. Mikołajowi Seydakowi w kwocie 1 100 marek. W początkowym okresie działalności Zarządu zachodziły częste zmiany personalne. W pierwszym roku z Zarządu ustąpił Franciszek Kowalski, a na jego miejsce wybrany został Florian Noryśkiewicz. W kolejnym roku z Rady Nadzorczej ustąpił ks. Leon Loewe-Kiedrowski i na jego miejsce wybrano ks. Józefa Jankowskiego z Głubczyna. Na miejsca kolejno ustępujących członków Rady Nadzoreczej Franciszka Welsandta i Stefana Bełki wybrano Mikołaja Stypę ze Świętej i Szczepana Gałę ze Stawnicy. W 1904 r., wybrano również nowego kasjera, którym został Paweł Panglisz, kupiec ze Złotowa, który funkcję tę piastował do 01 czerwca 1927 r.. Również w 1904 r., wybrano kolejnego przewodniczącego Rady, ks. dr Bolesława Domańskiego proboszcza z Zakrzewa, który stanowisko to piastował do 1935r. z roczną przerwą.

 

ks. dr Bolesław Domański Prezes Rady Nadzorczej Banku...
ks. dr Bolesław Domański
Prezes Rady Nadzorczej Banku Ludowego
w latach 1904 - 1935
Częste zmiany osobowe zachodzące w Zarządzie oraz Radzie były wynikiem sporów i nieporozumień, których większa część kumulowała się wokół udzielania kredytów. Doprowadziło to do zwołania walnego zebrania z udziałem ks. prałata Piotra Wawrzyniaka, które doprowadziło do powołania nowej Rady w składzie:
ks. dr Bolesław Domański przewodniczący
Baltazar Pydynkowski
Władysław Wieprzek
Piotr Kowalski
Feliks Duszyński
Marcin Nikiel
Mateusz Biniakowski
Mikołaj Stypa
Leonard Filipiński
Dobre wyniki osiągane przez Bank pozwalały na kilkakrotne podnoszenie na posiedzeniach Rady limitu kredytu z 4 000 marek do 5 000 i następnie do 10 000 marek. W 1907 r., podniesiono limit kredytu do kwoty 30 000 marek, co świadczyło już o sporym zgromadzeniu kapitałów. Skumulowane zyski pozwoliły w 1914r., na zakup starego domu i placu budowlanego przy ulicy Wojska Polskiego nr 20. Po wykonaniu rozbiórki domu przystąpiono do wzniesienia nowej budowli trzypiętrowej, z dwoma sklepami na parterze, salką przewidzianą na zebrania towarzyskie i siedmioma pokojami mieszkalnymi.
Godny uwagi jest również fakt, że zgodnie z założeniami spółdzielczości kredytowej, Bank musiał ograniczać koszty administracyjne, a więc członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej pracowali społecznie, z wyjątkiem kasjera. W kolejnych latach poprzez odpowiednią propagandę rozwiniętą wśród chłopów i agitację na rzecz Banku poprzez kółka rolnicze, większość osób mieszkająca nawet w sporej odległości od Banku Ludowego, wolała załatwiać swoje sprawy w polskiej kasie. Taka postawa Polaków skupiała ich wokół swoich interesów gospodarczych i społecznych i przez to wzmacniała więzi narodowe. Okres ten sprzyjał również gromadzeniu oszczędności, z zamiarem kupna w późniejszym okresie ziemi.
 
Oszczędzanie w tym okresie stało się nawykiem, co do tego przyczynił się trwały kurs waluty i duże zaufanie do banków. Dlatego też Bank Ludowy największy rozwój organizacyjny osiągnął w 1914r., gdy w rejestrze było zapisanych 592 członków.
Wielki wpływ w początkowym okresie na rozwój Banku miał ks. Leon Pellowski, wieloletni proboszcz parafii złotowskiej, dyrektor Banku od 1904r.. Po wybuchu rewolucji w Niemczech i otwarciu się perspektyw na odrodzenie Polski ks. Pellowski stanął na czele Rady Ludowej na Powiat Złotowski, myśląc o przyszłych granicach kraju i przynależności Ziemi Złotowskiej do Polski. Jednak przez środek powiatu została wytyczona granica między Polską a Niemcami, a ludność polska zachodniej części powiatu złotowskiego odcięta została od granicy państwa i zdana na własne siły.
Przegrana przez Niemcy wojna, spowodowała głęboki chaos gospodarczy w Rzeszy głównie w przemyśle przestawiającym się na produkcję pokojową, co przyczyniło się do załamania wiary w siłę pieniądza, zwłaszcza marki. Od 1922r., z uwagi na dużą inflację i malejącą z godziny na godzinę wartość marki, kupcy i rolnicy przestali przyjmować pieniądze za sprzedane towary. Powrócił handel towar za towar. W tym okresie wypracowany dorobek banków i spółdzielni został stracony. Z dużym trudem zdobyte kapitały w bankach stały się bezwartościowymi papierami, bo nie miały pokrycia w realnych wartościach. Załamaniu uległa również wiara w stabilność państwa i pieniądza, oraz zaufanie do większości banków. Zarząd Banku Ludowego dzięki swojej przezorności uratował część majątku, zamieniając go na nieruchomości, których wartość po inflacji szacowano na kwotę 70 000 marek. Był to bardzo trudny okres dla Banku, który charakteryzował się ubytkiem członków i rezerw finansowych. W okresie czasu od 1919r. do 1933r. zapisało się do Banku Ludowego 244 nowych członków i równocześnie skreślono 209 członków, z których większość stanowili zmarli. Około 90% członków to chłopi z okolic Złotowa.
W latach 1929-1933 nadszedł kolejny kryzys gospodarczy i finansowy. W lipcu 1931r. banki i kasy zostały zamknięte. Widmo niewypłacalności dotknęło również Bank Ludowy. Przetrwał on dzięki tym swoim członkom, którzy postanowili nie wycofywać oszczędności z Banku. Owa postawa bez wątpienia patriotyczna pozwoliła przetrwać trudny okres i ponownie podjąć normalną działalność finansową. W tym czasie dochodziło również do częstych zmian w Zarządzie i Radzie Nadzorczej Banku.
W 1938r., stan działalności Banku przedstawiał się następująco:
- udziały 11.298 marek
- wkłady oszczędnościowe 408.733 marek
- fundusz rezerwowy 9.599 marek
- udzielone pożyczki 345.490 marek.
 Nieruchomości:
- dom i gospodarstwo rolne 111.990 marek
- ogolna suma bilansowa 523.000 marek
- liczba członków 285. 
Zarząd Banku miał przed wojną następujący skład osobowy:
Jan Kocik
Roman Kołodziej
Izydor Maćkowiak
Radę Nadzorczą stanowiły następujące osoby:
Jerzy Kostencki
adwokat i prezes
Michał Maćkowicz
Ignacy Gała rolnik
Władysław Grochowski rolnik
Franciszek Kowalski rolnik
Alojzy Kowalski rolnik
Roch Sobbek rolnik
Jan Szopieraj rolnik
Dnia 15 czerwca 1939r., Prezes Rady Nadzorczej dr J. Kostencki na zgromadzeniu Rady oddał przewodnictwo w ręce syndyka Związku Spółdzielni Polskich w Niemczech. W okresie drugiej wojny światowej Bank Ludowy został skonfiskowany a następnie sprzedany Niemcom. Równocześnie zostały skonfiskowane i zamknięte inne ośrodki broniące narodowej odrębności. Miało to na celu dyskryminację ludności polskiej na terenach przygranicza. Mimo zakrojonych na tak szeroką skalę działań, nie złamano u Polaków ducha oporu.
Dnia 31 stycznia 1945 roku Złotów został wyzwolony przez Wojsko Polskie. Okazało się, że w mieście pozostało jedynie 900 mieszkańców, z czego połowę stanowili Polacy, którzy włączyli się natychmiast do podnoszenia miasta z ruin. Następnym krokiem było zasiedlenie powiatu złotowskiego, co dało już efekty w połowie 1945 roku. W związku z tak dynamicznym rozwojem, nagląca stała się potrzeba założenia banku. I tak też się stało - dnia 15 lipca 1945 roku odbyło się zebranie założycielskie, na którym postanowiono ponownie otworzyć Bank Ludowy w Złotowie. Na zebraniu założycielskim obecnych było 60 osób, w tym 19 przedwojennych członków Banku.
Do Rady Nadzorczej wybrano: 
Klemensa Gappę ze Złotowa,
Władysława Grochowskiego z Zakrzewa,
Piotra Kowalskiego ze Stawnicy,
Józefa Malinowskiego ze Złotowa,
Rocha Maćkowicza ze Złotowa,
Józefa Mozolewskiego ze Złotowa,
Wiktora Sztrybickiego ze Złotowa,
Józefa Siega ze Świętej,
Jana Szopieraja z Radawnicy.
Do Zarządu zostali powołani:
mgr Teofil Chojnacki
Jan Kocik
Marceli Rumanowski
Dnia 1 października 1945 roku Bank Ludowy w Złotowie wznowił działalność. W listopadzie tegoż roku Marceli Rumanowski zrezygnował z członkostwa w Zarządzie, a na jego miejsce powołano Bolesława Taterę. W tym okresie Bank Ludowy był jedyną instytucją finansową na terenie powiatu, do której zwracali się o kredyty osadnicy, chłopi, rzemieślnicy, kupcy, a nawet Zarząd Miejski. Ponadto Zarząd Banku wystąpił do sądu o zwrot własności skonfiskowanej przed wojną, a następnie sprzedanej, tj. placu budowlanego przy ul. Wojska Polskiego nr 20 wraz ze spalonym domem i gospodarstwem rolnym przy ulicy Chojnickiej. Uratowano w ten sposób część majątku Banku. Rozpoczęcie działalności kredytowej związane było jednak z posiadaniem sporych środków obrotowych, które mogłyby pochodzić  z zebranych udziałów i zdeponowanych lokat i oszczędności wpłacanych przez ludność. Zebranie sporych środków pieniężnych od członków Banku było niemożliwe z uwagi na brak pieniędzy u osadników i ludności miejscowej. Bank uzyskał niezbędne środki finansowe w Centralnej Kasie Spółek Rolniczych i Banku Rolnym w Toruniu.
Paweł Panglisz kierownik Banku w latach 1904 - 1927
Paweł Panglisz
kierownik Banku w latach 1904 - 1927
Bilans Banku w 1945 roku zamknięto sumą: 2 536 388 zł., liczba członków: 189. Był to bardzo trudny okres dla Banku, w latach 1945 – 1950 straty bilansowe wzrosły do 701 tys. zł. W 1948 roku wprowadzonym w życie dekretem o reformie bankowej, Banki Spółdzielcze zostały przemianowane na Gminne Kasy Spółdzielcze. W ten sposób Bank Rolny stał się jednostką finansującą i kontrolującą gminne kasy spółdzielcze. W tych latach następowały częste zmiany form organizacyjnych w spółdzielczości, wynikające z przejęcia wpływów przez siły polityczne. Skutkiem tego wysokie stanowiska zajmowane były przez osoby mające „odpowiednie” pochodzenie klasowe i związane z partiami rządzącymi. Do 1950 roku liczba członków wzrosła do 1133.
W 1967 roku w Tarnówce i Kleszczynie otwarto nowe punkty kasowe. Filia w Tarnówce po dwóch latach przekształcona została w samodzielną jednostkę: Bank Spółdzielczy. Sześć lat później w wybudowanym obiekcie w Kleszczynie zorganizowano oddział Banku Ludowego w Złotowie i równocześnie uruchomiono punkt kasowy w Radawnicy. 
W pierwszych latach po II wojnie światowej rozwój Banku Spółdzielczego był możliwy dzięki ofiarności spółdzielców takich jak:
Jan Kocik
Kierownik Banku Ludowego w Złotowie w l. 1945-1949
Izabela Panglisz
Pracownik i członek Zarządu BL w latach 1945-1950
Józef Andrzejewski
Pracownik BL w latach 1951-1952
Eleonora Borowska
Główna księgowa w BL w latach 1953-1961
Wiktor Sztyrbicki
Przewodniczący Rady Nadzorczej w l 1945-1949
Klemens Gappa
Sekretarz Rady Nadzorczej w l. 1945-1949
mgr Teofil Chojnacki
Członek Zarządu BL w l. 1945-1949
Kazimierz Głowacki
Członek Zarządu BL w l. 1945-1960
Gertruda Bloch
Członek Rady Nadzorczej BL w l. 1950-1962
Marta Chodera
Członek Rady Nadzorczej BL w l. 1950-1962
Emil Lubbe
Członek Rady Nadzorczej BL w l. 1950-1962
Klemens Kluck
Sekretarz Rady Nadzorczej BL w l.1952-1962 
Kolejny etap rozwoju Banku Ludowego rozpoczął się z chwilą zakupu własnego lokum przy ul. Dworzaczka nr 4. Niniejszy budynek był jednopiętrowym domem mieszkalnym, który został zaadoptowany na pomieszczenia biurowe i operacyjne. Dnia 4 lipca 1960 roku przeniesiono siedzibę Banku do nowego obiektu.
W 1962 roku w Zarządzie Banku byli:
Przewodniczący Zygmunt Borowski
Członek Andrzej Cisek
Członek Roman Nowicki.                      
Do Rady Nadzorczej należeli:
Piotr Śliwiński przewodniczący
Zygfryd Cichy ogrodnik
Klemens Kluck sekretarz Rady-księgowy
Stanisław Napora rolnik
Emil Lubbe rolnik
Marta Chodera rolnik
Gertruda Bloch rolnik
Stanisław Wiśniewski rolnik
Paweł Massel rzemieślnik
Antoni Kulesza pracownik umysłowy
Jan Brzeziński rolnik
Edmund Tomasz rolnik
Franciszek Pałuczak rolnik
Edmund Konitzer pracownik umysłowy
Dnia 3 kwietnia 1956 roku Gminne Kasy Spółdzielcze otrzymały nowy statut i nową nazwę: Kasa Spółdzielcza, dzięki czemu poszerzony został ich zakres działania między innymi o: udzielanie pożyczek ze środków własnych, udzielanie pomocy swoim członkom, gromadzenie wkładów oszczędnościowych. W kolejnych latach działalności nazwa Banku była wielokrotnie zmieniana. W 1975 roku powstał Bank Gospodarki Żywnościowej, który przejął funkcję centrali finansowej i centralnego związku spółdzielczego. Wraz z rozwojem techniki oraz poszerzeniem zakresu działania, do Banku wkroczył nowoczesny sprzęt mechaniczny i elektroniczny. W tym czasie nastąpiła również zmiana w Zarządzie Banku, dyrektor Zygmunt Borowski odszedł na emeryturę w 1977 roku, a jego miejsce zajął inż. Mieczysław Leoniec. Dał się on poznać jako doskonały organizator pracy, wyborny finansista, który w latach pracy zawodowej wybitnie przyczynił się do dynamicznego rozwoju Banku Ludowego. Za swoje dokonania został odznaczony Złotą Odznaką Działacza Ruchu Spółdzielczego i Resortową Złotą Odznaką Rozwoju Spółdzielczości Bankowej. Jednym z jego największych osiągnięć jest między innymi budowa nowej siedziby Banku przy ul. Aleja Piasta nr 46. Przeniesienie Banku do nowego lokum nastąpiło w czerwcu 1992 roku, natomiast wysłużony lokal przy ul. Dworzaczka nr 4 został wydzierżawiony na cele mieszkalne – zgodnie z jego pierwotnym przeznaczeniem.
Warto wspomnieć, że w latach 1962-1982 wyróżniły się następujące osoby pracujące w Banku:
Andrzej Cisek
Gertruda Bloch
Marta Chodera
Zygfryd Cichy
Paweł Masel
Stanisław Wiśniewski
Antoni Kulesza
Edmund Tomasz
Maria Rakowska
Franciszek Pałuczak
Zygmunt Borowski
Stefan Strzyżewski
inż. Alfons Jęsiek
inż. Mieczysław Leoniec
Zofia Paluszkiewicz
Eugenia Wysoszyńska
W 1989 roku weszła w życie ustawa, która pozwalała na zmianę oprocentowania kredytów w zawartych umowach. Zniesione zostały kredyty preferencyjne. Koniec tegoż roku przyniósł również wiele refleksji dotyczących wpływu polityki państwa i jego władzy wykonawczej na działalność Banku, a miało to miejsce podczas Kongresu Polskiej Spółdzielczości.
W 1990 roku Rząd wprowadził bardzo wysokie oprocentowanie kredytów, co spowodowało natychmiastowe obniżenie stanu kredytów w bankach. Ponieważ rolnictwo nie radziło sobie z wprowadzeniem zasad rynkowych, uruchomiono kredyty specjalne limitowane, od 10 do 20 mln złotych na jednego kredytobiorcę z 18% obciążenia w stosunku rocznym. Nowa polityka gospodarcza wywarła ogromny wpływ na przedsiębiorstwa przez:
Likwidację stałego oprocentowania kredytów,
Ograniczenie dotacji i ulg podatkowych,
Zwiększenie odpisów amortyzacyjnych,
Zmiany organizacyjne przedsiębiorstw,
Spadek popytu na wyroby i usługi.
Wraz z początkiem 1990 roku upadła istota socjalizmu i państwa totalitarnego, pozwalając dojść do głosu prawom popytu i podaży oraz prawu wartości. Dla rynku rolnego był to wstrząs, który istotnie zachwiał produkcją rolną. W 1991 roku zarząd Banku zgłosił akces do Krajowego Związku Banków Spółdzielczych, ponadto został akcjonariuszem Gospodarczego Banku Wielkopolskiego w Poznaniu. Rok 1992 był okresem komputeryzacji pracy w Banku – załoga musiała ponieść trudy nauki i opanowania trudności praktycznego stosowania dotychczas nieznanego sprzętu. W ramach działalności inwestycyjnej zakupiono i zainstalowano 18 komputerów w ramach sieci Novel-Netware. Zakupiono oprogramowanie komputerowe wszystkich procesów pracy Banku. Pełne wdrożenie komputerowe aktywów i pasywów Banku nastąpiło z dniem 15 lutego 1993 roku. Również w tym czasie zakupiono nowoczesne maszyny do liczenia oraz liczarki do banknotów, nowoczesną centralkę telefoniczną, telefaks i kserokopiarkę. Łączny koszt budowy i wyposażenia wyniósł 3,9 mld zł., z czego sumę 1,3 mld zł. stanowił kredyt zaciągnięty w BGŻ.
W połowie 1994 roku weszła w życie „ ustawa o restrukturyzacji Banków Spółdzielczych i Banku Gospodarki Żywnościowej oraz o zmianie niektórych ustaw”. Zgodnie z jej przepisami BGŻ został przekształcony w Bank w formie Spółki Akcyjnej, ponadto ustawa zobowiązała Banki Spółdzielcze do utworzenia Banków Regionalnych, w których winny być zrzeszone Banki Gospodarki Żywnościowej i Banki Spółdzielcze. Po szeregu przetargów proceduralnych Spółdzielczy Bank Ludowy w Złotowie i okoliczne Banki Spółdzielcze weszły w struktury Bałtyckiego Banku Regionalnego w Koszalinie.
W roku 1996 skład Zarządu SBL tworzyli:
Inż. Mieczysław Leoniec Prezes
Genowefa Goździejewska Zastępca Prezesa
Irena Skowiera Członek.
W roku 1997 weszła w życie ustawa o ograniczeniu pełnienia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne. Jesienią 1998 roku odbyły się wybory do władz samorządowych gmin, do których weszli również niektórzy członkowie Rady Nadzorczej SBL. Ponieważ przepisy ustawy ograniczają możliwość uczestnictwa w dwóch różnych samorządach, przeto członkowie Rady w osobach: Halina Grzywna, Paweł Łański, Ryszard Wiński i Chrystian Brzeziński zrzekli się członkostwa w Radzie Nadzorczej Spółdzielczego Banku Ludowego, pozostając w radzie Gminy. Zarządzono wybory uzupełniające i w miejsce ustępujących wybrano następujące osoby:
Franciszek Banach ze Złotowa
Stefan Strzyżewski z Błękwidu
Józef Spychała z Radawnicy
Jerzy Chodera z Nowej Świętej.
Przy okazji zwołania Zebrania Przedstawicieli omówiono też przepisy art. 79 Prawa Bankowego, który określa, że członkowie Rady i Zarządu są ograniczani w korzystaniu z kredytów i preferencyjnych stóp procentowych. W przypadku wystąpienia takich przypadków Bank jest zobowiązany do wypowiedzenia umów kredytowych.
W 1998 roku została uchwalona ustawa, która zobowiązywała poszczególne Banki Spółdzielcze do osiągnięcia progu kapitałowego w wysokości 300 tys. EURO. Niestety, większość Banków Spółdzielczych w regionie nie była w stanie wywiązać się z tego kryterium, które w końcu złagodzono.
Dnia 25 września 1998 roku na zebraniu przedstawicieli podjęto decyzję o połączeniu Banku Spółdzielczego w Okonku z SBL w Złotowie. SBL w Okonku z dniem przyłączenia, tj. 30 września 1998 roku charakteryzował się następującymi wielkościami:
Stan kredytów 1.456 tys. zł
Stan oszczędności 2.570 tys. zł
Fundusz własny 167 tys. zł

 
 W związku z połączeniem Banków został zmieniony statut SBL. Potwierdzono to aktem notarialnym.
Kolejny rok przyniósł przyłączenie SBL w Krajence, który charakteryzował się następującymi wielkościami:
Stan kredytów 3.429 tys. zł
Stan oszczędności 4.999 tys. zł
Fundusz własny 610 tys. zł 
W lipcu 1999 roku po 40 latach pracy odszedł na emeryturę dotychczasowy prezes SBL inż. Mieczysław Leoniec, a jego miejsce zajęła - dotychczasowa Główna Księgowa – Genowefa Goździejewska.
15 grudnia 2001 roku podjęto uchwałę o przyłączeniu BS w Mirosławcu. Charakteryzujące go wartości to:
Stan kredytów 2.459 tys. zł
Stan oszczędności 4.109 tys. zł
Fundusz własny 415 tys. zł .
Gdy Spółdzielczy Bank Ludowy w Złotowie obchodził setną rocznicę swego działania, jego Zarząd tworzyły:
Genowefa Goździejewska Prezes Zarządu
Irena Skowiera Z-ca Prezesa
Ewa Wiśniewska Członek Zarządu
Brygida Baran Członek Zarządu
Urszula Ząbek Członek Zarządu.
Trzeba podkreślić, że choć formalnie rzecz biorąc przyłączanie kolejnych banków do SBL w Złotowie przebiegało bez zakłóceń, to sam proces nie był bynajmniej łatwy. Jak zawsze w takich przypadkach, pracownicy banków łączących się z SBL, a także ich udziałowcy, mieli sporo obaw. Dla ostatnich ważne było zachowanie możliwości współdecydowania o funkcjonowaniu Banku, a pierwsi obawiali się przede wszystkim o swoje miejsca pracy. Dzięki sprawności Zarządu lęki te okazały się być niepotrzebne. W trakcie łączenia się banków, ani potem, nikt nie stracił pracy, co w polskich warunkach można uznać za ewenement.
Ostatnie dziesięć lat historii SBL w Złotowie to okres niezwykle dynamicznych zmian. Druga dziesięciolatka kapitalizmu  naszym kraju przyniosła niespotykany wcześniej rozwój instytucji finansowych, przede wszystkim banków komercyjnych. Początek nowego stulecia oznaczał też liczne konsolidacje banków komercyjnych. Aby sprostać konkurencji SBL w Złotowie musiał z jednej strony dostosować się do narzucanych przez znacznie większe firmy finansowe standardów dotyczących obsługi klientów, proponowanych im udogodnień technicznych, a także jakości i różnorodności oferty, a z drugiej - wykorzystać do maksimum takie atuty jak bliskie relacje z klientami i udziałowcami, a także elastyczność działania.
W związku z tym w 2002 roku większość z 64 pracowników SBL, zatrudnionych zarówno w Centrali, jak i w Oddziałach uzyskała tytułu dyplomowanego pracownika bankowego. W tym czasie Bank zanotował wzrost kwoty udzielonych kredytów w porównaniu z rokiem poprzednim o 17,46%. Najbardziej, bo aż o 49,06% wzrosła suma pożyczonych pieniędzy w Oddziale Mirosławiec. Bank zakończył 101 rok istnienia z sumą kredytów wynoszącą 34.998 tys. zł. Jednocześnie nie zaniedbywał promowania produktów oszczędnościowych. Na 12.785 rachunkach bieżących, terminowych i oszczędnościowo-rozliczeniowych jego klienci zgromadzili łącznie 38.431.171,05 zł.
Na koniec 2002 roku Bank miał 2.803 udziałowców. Jego suma bilansowa wyniosła 47.290 tys. zł, a wskaźnik wypłacalności wzrósł z 11,78% w  2001 roku do 12,23% w 2002r.
Następny rok przyniósł wzrost liczby członków Banku do 2.881 osób, a także sumy kredytów oraz liczby rachunków i oszczędności.
W roku 2004 Bank, zgodnie z planem uruchomił działalność dewizową, a także udostępnił pierwszym 20 klientom usługę Home Banking, czyli dostęp do konta przez Internet.
Strategia otwarcia się na nowe kierunki działalności bardzo szybko dała spektakularne efekty. Już w 2005 roku było konieczne zwiększenie zatrudnienia o 4 osoby. Powodem było nie tylko otwarcie kolejnego Punktu Kasowego w Wałczu, ale także dynamiczny wzrost liczby obsługiwanych rachunków.
W 2006 roku SBL w Złotowie otworzył kolejny Punkt Kasowy w Radawnicy i zatrudnił następne 4 osoby oraz uruchomił też kolejny, piąty bankomat przy Punkcie Kasowym przy ul. Dworzaczka w Złotowie.
W II połowie 2007 roku Spółdzielczy Bank Ludowy w Złotowie przeszedł pewną reorganizację. Liczbę członków Zarządu ograniczono do trzech osób. W skład tego ciała weszły:
Genowefa Goździejewka Prezes Zarządu
Irena Skowiera Wiceprezes Zarządu
Zofia Nowecka Członek Zarządu.
Wyodrębiono także trzy piony organizacyjne: handlowo-administracyjny, finansowo-księgowy i organizacyjny oraz handlowo-ekonomiczny. Reorganizacja ta, sprowadzająca się do uproszczenia i lepszego uporządkowania struktury wewnętrznej Banku, pozwoliła na sprawniejsze działanie. Utworzono Filię SBL w Złotowie przy ul. Mickiewicza w Złotowie. Klienci Banku stopniowo przekonywali się do bankowości elektronicznej. Pod koniec 2007 roku rachunki internetowe miało 637 klientów, na koniec grudnia 2007 roku Bank miał 3.206 członków i osiągnął zysk na poziomie 1.828 tys. zł.
W połowie 2008 roku nastąpiła zmiana w Zarządzie Banku. Zofię Nowecką na stanowisku Członka Zarządu zastąpiła Ewa Brewka. W I półroczu został zlikwidowany Punkt Kasowy w Wałczu przy ul. Wojska Polskiego. Jednak już we wrześniu tego samego roku Punkt Kasowy wrócił do Wałcza. Tym razem został zlokalizowany w Urzędzie Skarbowym przy ul. Kościuszki.
W 2009 roku rozpoczął pracę trzeci Punkt Kasowy w Wałczu, zlokalizowany przy ul. Tysiąclecia. Tym samym 31 grudnia Bank liczył w sumie 12 placówek, gdyż oprócz Centrali, działały trzy Oddziały, a także Filia i siedem Punktów Kasowych. Do dyspozycji klientów było już siedem bankomatów.
W lutym kolejnego roku do Zarządu Banku dołączył Grzegorz Karbowiak. Jesienią Zarząd zdecydował o otwarciu dwóch kolejnych Punktów Kasowych w Lipce i Zakrzewie. Ten fakt, a także coraz większa liczna klientów obsługiwana przez Bank sprawiły, że do załogi dołączyły kolejne 4 osoby. Zmodernizowano sieć informatyczną, serwerownię, a obsługa Internet Banking cieszyła się coraz większym powodzeniem. 31 grudnia 2010 roku SBL w Złotowie miał 3.184 udziałowców. Suma udzielonych kredytów wzrosła w porównaniu z rokiem poprzednim o 7,5%. Wzrost wysokości lokat nie był już tak dynamiczny, jak w latach poprzednich, co wynikało także z pewnego uspokojenia się sytuacji na rynkach finansowych, ale i tak ich wartość w porównaniu z 2009 rokiem wzrosła o 34,82%.
Podobnie jak w latach poprzednich, SBL zachęcał do oszczędzania ofertą lokat nie tylko korzystnie oprocentowanych, ale też dając szansę na wylosowanie atrakcyjnych nagród - od samochodów osobowych począwszy, przez quady, motorowery, notebooki, sprzęt gospodarstwa domowego. 2010 rok Bank zakończył zyskiem netto 1.933.680,56 zł, który stanowił 104,14% wyniku netto osiągniętego w 2009 roku.

 

W roku 2013 do ważniejszych wydarzeń w działalności Banku w sferze organizacyjnej należy wymienić zmianę w składzie Zarządu Banku na stanowisku Prezesa Zarządu w związku z przejściem na emeryturę Prezesa Zarządu Pani Genowefy Goździejewskiej.

Z dniem 01.07.2013r. Rada Nadzorcza na stanowisko Prezesa Zarządu powołała Pana Grzegorza Karbowiak a następnie z dniem 01.10.2013r. do Zarządu powołano Pana Rafała Płaczek.

Skład zarządu na dzień 31.12.2013r. przedstawiał się następująco:

 1. Grzegorz Karbowiak   Prezes Zarządu
 2. Irena Skowiera            Wiceprezes Zarządu ds. handlowych
 3. Ewa Brewka               Członek Zarządu ds. finansowych
 4. Rafał Płaczek               Członek Zarządu ds. handlowych.

Rok 2013 to również zmiany w strukturze organizacyjnej Spółdzielczego Banku Ludowego w Złotowie, które wynikały ze zmiany składu Zarządu Banku oraz przekształcenia Punktu Kasowego w Wałczu przy ul. Tysiąclecia w Filię Spółdzielczego Banku Ludowego w Złotowie.

Na dzień 31.12.2013r. roku w strukturze Banku funkcjonowała Centrala, trzy Oddziały: Okonek, Krajenka, Mirosławiec, osiem Punktów Kasowych oraz dwie Filie – razem czternaście placówek Banku.

W roku 2014 Przedstawiciele na Zebranie Przedstawicieli dokonali wyboru Rady Nadzorczej na kadencję 2014-2018 w następującym składzie:

 1. Brzeziński Chrystian  Przewodniczący Rady
 2. Furyk Jan                    Z-ca Przewodniczącego Rady
 3. Kania Henryk              Sekretarz
 4. Grzywna Halina           Członek Rady
 5. Bury Ryszard               Członek Rady
 6. Brzeziński Tadeusz      Członek Rady
 7. Hammacher Jan           Członek Rady

Lata 2013-2014 to okres dokonanych szeregu inwestycji przede wszystkim otwarcie Filii Banku w Wałczu, powstałej z istniejącego Punktu Kasowego. Dokonano istotnych inwestycji w informatykę,  co pozwoliło rozwinąć ofertę, dostosować prowadzoną działalność do zmieniającego się otoczenia prawnego oraz przygotowanie Banku do wdrożenia wytycznych wynikających z Rekomendacji Komisji Nadzoru Finansowego.

W dalszym ciągu bardzo ważnym elementem dla Banku w zakresie prowadzonej działalności było i jest wspieranie inicjatyw społecznych za co Bank otrzymuje liczne podziękowania i dyplomy.

Plany na rok 2015 to dążenie do dalszego wzrostu sumy bilansowej oraz przyrostu funduszy własnych na poziomie adekwatnym do skali prowadzonej działalności.

Celem strategicznym sfery ekonomiczno-finansowej jest kontynuacja działań w celu zapewnienia bezpieczeństwa funkcjonowania Banku gwarantującego długotrwały i stabilny jego rozwój oraz dbałość o członków i klientów.

Bank jako priorytetowe zadanie traktuje świadczenie kompleksowych, profesjonalnych i efektywnych usług finansowych na rynku lokalnym w sposób zapewniający zaspokojenie potrzeb członków Banku, pozostałych klientów detalicznych, rolników, małych i średnich przedsiębiorstw zamieszkujących lub prowadzących działalność gospodarczą na terenie działania Banku, jednostek samorządu terytorialnego, jak również podejmowanie i wspieranie inicjatyw mających na celu rozwój środowiska lokalnego i jego społeczności.

[drukuj całą stronę]drukuj całą stronę

Bankowość internetowa

Baner

Lokata Internetowa

Kursy walut

Dane z dnia: 2017-06-24
1 CHF3.8977do góry0.0000
1 EUR4.2255do góry0.0000
1 GBP4.8151do góry0.0000
1 USD3.7824do góry0.0000

Reklama

 • bankomaty
 • bankomaty
 • utraciłeś dokumenty
 • doladowania online

Współpraca

 • BlueMedia
 • BIK
 • KRD
 • Amron
 • Concordia
 • westernUnion
 • SGB Leasing

Mapa

mapa

Dane kontaktowe

SPÓŁDZIELCZY BANK W ZŁOTOWIE

al. Piasta 46, 77-400 Złotów
 

SWIFT: GBWCPLPP

NIP: 767-000-48-19
REGON: 000498916

tel. (67) 263 20 20 fax (67) 263 32 94
Do góry strony

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.